در ادامه نماهنگ عاشورا کاری از ناصر بذرافکن را مشاهده می کنید    

در ادامه نماهنگ عاشورا کاری از ناصر بذرافکن را مشاهده می کنید