یکشنبه 18 مهرماه برخی مناطق داریون گاز نخواهند داشت. به گزارش داریون نما اداره گاز داریون اطلاعیه زیر را در اختیار سایت داریون نما قرار داد.

یکشنبه 18 مهرماه برخی مناطق داریون گاز نخواهند داشت.

به گزارش داریون نما اداره گاز داریون اطلاعیه زیر را در اختیار سایت داریون نما قرار داد.

gaz

telegram-0