رضا خلف زاده* ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تامین شادابی وسلامتی جسم وروح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و بر همین اساس نه تنها یک روز٬ بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد. ورزش آهنگ موزون سلامتی٬نماد قدرت٬ همت٬ […]

رضا خلف زاده*

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تامین شادابی وسلامتی جسم وروح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و بر همین اساس نه تنها یک روز٬ بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد.

ورزش آهنگ موزون سلامتی٬نماد قدرت٬ همت٬ صلابت٬ ایستادگی و ارزش های والای انسانی است و بدون شک یکی از محورهای اساسی دست یابی به توسعه پایدار جامعه به حساب می آید.

عکس تزیینی است

عکس تزیینی است

سلامتی و نشاط عمومی که خود تولید ارزشمند پرداختن به ورزش است موجب ایجاد فضایی صمیمی و آکنده از مهرو صفا در بین احاد مختلف مردم شده و توان و روحیه آنان را در زمینه های مختلف کاری٬ امور شخصیتی و حتی وظایف و تکالیف دینی مضاعف می نماید که سرانجام آن دست یابی به توسعه پایدار در جامعه است.
ورزش می تواند عرصه پیشرفت را برا جوانان فراهم آورد.کودکان و نوجوانان می توانند در این عرصه گسترده ٬مهارت های زندگی مانند چگونگی برقراری ارتباط٬ اظهار نظر قاطعانه و همکاری را بیاموزند.

این هفته فرصت ارزشمندی برای آشنای بیشتر جامعه با موضوع مهم ورزش و زمینه مناسبی برای تبیین اهمیت و آثار آن در ابعاد فردی و اجتماعی است.
26مهر روز تربیت بدنی و ورزش را به جامعه ورزش و تمام کسانی که در پیش برد ورزش سهمی را بر عهده دارند تبریک عرض می نمایم و از درگاه خداوند منان سلامتی ٬ بهروزی٬ و توفیقات همگان را در راه خدمت و اعتلای ورزش مسئلت می نمایم.

*کارشناس پرورشی و تربیت بدنی نمایندگی آموزش و پرورش داریون.

telegram-0