یوسف بذرافکن| از انتخاب چهار نماینده محترم شیراز در مجلس شورای اسلامی ماه ها می گذرد . از این چهار نماینده فقط آقای اکبری یک بار برای تشکر از اعتماد مردم به داریون آمد . اما ظاهرا از این نمایندگان خبری نیست . یا این آقایان نماینده پس از انتخاب شدنشان به داریون نیامده اند […]

یوسف بذرافکن|

از انتخاب چهار نماینده محترم شیراز در مجلس شورای اسلامی ماه ها می گذرد .

از این چهار نماینده فقط آقای اکبری یک بار برای تشکر از اعتماد مردم به داریون آمد . اما ظاهرا از این نمایندگان خبری نیست . یا این آقایان نماینده پس از انتخاب شدنشان به داریون نیامده اند و یا آمده اند و ما خبر نداریم !

akbari3اکبری یکی از نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی

از نمایندگان دوره قبل حداقل یکی از آنها گاهی به داریون می آمد . اما نمی دانیم این آقایان که همه نیز از یک جریان فکری و سیاسی هستند چرا به داریون سرکشی نمی کنند ؟

البته زود قضاوت نکنیم شاید این نمایندگان مردم در مجلس دهم به داریون می آیند و با اعضای شورای شهر و مسئولین محلی ملاقات می کنند و ما چون جزء مسئولین نیستیم و شهروند عادی محسوب می شویم از آمد و رفت آنها با خبر نمی شویم !

به هر حال بهتر است این بزرگوران یا مسئولین محلی پاسخ بدهند .

telegram-0