رانندگان داریون در گاراژ شاهین تهران سال 1358 /مرحوم مقصودشیروانی(چپ) حاج حسین محمودی(راست). این عکس قدیمی را دوست خوبمان کاووس شیروانی برای داریون نما ارسال کرده است.

رانندگان داریون در گاراژ شاهین تهران سال 1358 /مرحوم مقصودشیروانی(چپ) حاج حسین محمودی(راست).

ghadimi

این عکس قدیمی را دوست خوبمان کاووس شیروانی برای داریون نما ارسال کرده است.

telegram-0