یکی از کاربران داریون نما بدون ذکر نام، مطلبی را برایمان ارسال کرده و از شهرداری داریون خواسته که به این مشکل رسیدگی کنند. این کاربر برای ما نوشته:” پدر من که فردی مسن است هر روز جهت پیاده روی از سمت خیابان شریعتی تا بولوار کشاورز حرکت می کند اما متاسفانه خیلی مواقع پیاده […]

یکی از کاربران داریون نما بدون ذکر نام، مطلبی را برایمان ارسال کرده و از شهرداری داریون خواسته که به این مشکل رسیدگی کنند.

internet8این کاربر برای ما نوشته:” پدر من که فردی مسن است هر روز جهت پیاده روی از سمت خیابان شریعتی تا بولوار کشاورز حرکت می کند اما متاسفانه خیلی مواقع پیاده روهای بولوار کشاور کنده کاری است و این کنده کاری ها بعضی مواقع روزها به طول می انجامد. چند روز گذشته پدرم در اثر یکی از همین کندوکاری ها زمین خورد و هم خودش و هم ما شانس آوردیم که حادثه تلخی برایش رخ نداد و گرنه معلوم چه می شد.

خدا را شکر این بار مساله خاصی نبود اما شهرداری باید به این نکات مهم توجه کند. ما با شهرداری هم تماس گرفتیم و متذکر شدیم اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

telegram-0