بعضی وقتها بعضی جمله ها کوهی از معنی اند. به این معنی که اگر بخواهی مثلا 1000 کلمه یادداشت بنویسی آن جمله با معنی مساوی است با همان 1000 کلمه. می خواستم یادداشتی درباره برخی مسایل بنویسم که جمله زیر را دیدم؛ این جمله کوتاه معنای کل یادداشت مورد نظرم را می رساند. تصمیم گرفتم […]

بعضی وقتها بعضی جمله ها کوهی از معنی اند. به این معنی که اگر بخواهی مثلا 1000 کلمه یادداشت بنویسی آن جمله با معنی مساوی است با همان 1000 کلمه.

می خواستم یادداشتی درباره برخی مسایل بنویسم که جمله زیر را دیدم؛ این جمله کوتاه معنای کل یادداشت مورد نظرم را می رساند.

تصمیم گرفتم همین یک جمله را برای بعضی از دوستان بنویسم. شاید که کافی باشد و درس آموز…/حق یارتان/امضا:مدیر سایت داریون نما

shahamat

telegram-0