خبرنگار:علی مختاری| پیشکسوتان فوتبال داریون در کلاس های آموزشی “آصف”مربی و پیشکسوت فوتبال شرکت کردند.

خبرنگار:علی مختاری|

پیشکسوتان فوتبال داریون در کلاس های آموزشی “آصف”مربی و پیشکسوت فوتبال شرکت کردند.

kelas

telegram-0