نتیجه بازیهای هفته اول مسابقات فوتبال یادواره  شهدای مناء روستای تربر لابیشه. پاسارگاد تربر لابیشه. ۱ شهدای تربر لابیشه. ۳ دهیاری تربر لابشه. ۲ امید تربر لا بیشه. ۲ شهاب کوشک مولا. ۴ مقاومت دیندارلو. ۱

نتیجه بازیهای هفته اول مسابقات فوتبال یادواره  شهدای مناء روستای تربر لابیشه.

پاسارگاد تربر لابیشه. ۱
شهدای تربر لابیشه. ۳

دهیاری تربر لابشه. ۲
امید تربر لا بیشه. ۲

شهاب کوشک مولا. ۴
مقاومت دیندارلو. ۱