هفته سوم رقابت های فوتبال جام شهدای منا در تربر لابیشه برگزار شد. امید دیندارلو صفر.   آذرخش دیندارلو2 شهاب کوشک مولا2پاسارگادلابیشه صفر ستارگان جعفری 6. مقاومت دیندارلو2

هفته سوم رقابت های فوتبال جام شهدای منا در تربر لابیشه برگزار شد.

footballmena5footballmena5

امید دیندارلو صفر.   آذرخش دیندارلو2

شهاب کوشک مولا2پاسارگادلابیشه صفر

ستارگان جعفری 6. مقاومت دیندارلو2

telegram-0