روح الله قربانی| آتش نشانان داریون یاد همکاران شهید خود در حادثه پلاسکو تهران را گرامی داشتند.

روح الله قربانی|

آتش نشانان داریون یاد همکاران شهید خود در حادثه پلاسکو تهران را گرامی داشتند.

atashneshandaryonn

http://daryonnama.ir/wp-content/uploads/telegram-0.jpg