یوسف بذرافکن| درروز ۱۵ بهمن و نیمه فصل زمستان درجه سرما به شدت سرد شد . شدت سرما به اندازه ای رسیده بود که تمام لوله های آب یخ زده بود و برخی از لوله ها ترکید. این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان بوجود آورد .

یوسف بذرافکن|

درروز ۱۵ بهمن و نیمه فصل زمستان درجه سرما به شدت سرد شد .

شدت سرما به اندازه ای رسیده بود که تمام لوله های آب یخ زده بود و برخی از لوله ها ترکید. این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان بوجود آورد .

daryontape3