سیل در کنار بیمارستان در حال ساخت داریون/ریزش بلوک های محافظ عکس های ارسالی از:علیرضا درویشی

سیل در کنار بیمارستان در حال ساخت داریون/ریزش بلوک های محافظ

silعکس های ارسالی از:علیرضا درویشی