خبرنگار:روح الله قربانی| قبور مطهر شهدای داریون پنج شنبه گذشته غبارروبی و گلباران شد.  

خبرنگار:روح الله قربانی|

قبور مطهر شهدای داریون پنج شنبه گذشته غبارروبی و گلباران شد.

gol