حمید رضا شرفی| آنچه در بدو ورود دیدیم گلدان های شمعدانی مادر بود و اطلسی های کنار پنجره؛اما شکوه زیبایی مات و مبهوتمان کرد. خیره به گلها سر چرخاندیم که تحسین کنیم این همه ذوق و سلیقه را… نکته: این دو ویدیو نماز و راز و نیاز دو معلول را نشان می دهد که مسوولین […]

حمید رضا شرفی|

آنچه در بدو ورود دیدیم گلدان های شمعدانی مادر بود و اطلسی های کنار پنجره؛اما شکوه زیبایی مات و مبهوتمان کرد.

nikokarimalol

خیره به گلها سر چرخاندیم که تحسین کنیم این همه ذوق و سلیقه را…

نکته: این دو ویدیو نماز و راز و نیاز دو معلول را نشان می دهد که مسوولین مرکز نیکوکاری داریون شب گذشته به دیدارشان رفتند. این خانواده دارای سه نفر معلول جسمی و ذهنی هستند.