خبرنگار:احمدرضا مجرد| در پی بارندگی های اخیر سد خاکی داریون آسیب دیده است.    

خبرنگار:احمدرضا مجرد|

در پی بارندگی های اخیر سد خاکی داریون آسیب دیده است.