تصاویر زیر را که مربوط به سال 1373 و در یکی از مدارس دیندارلو است علیرضا فاتحی برای داریون نما ارسال کرده است.

تصاویر زیر را که مربوط به سال 1373 و در یکی از مدارس دیندارلو است علیرضا فاتحی برای داریون نما ارسال کرده است.
dindarlo12