علی مختاری| مزارع کلزا در منطقه دودج داریون فارس زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.

علی مختاری|

مزارع کلزا در منطقه دودج داریون فارس زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.

kolza