شنیده می شود در حالی که ماه هشتم سال تحصیلی از نیمه گذشته است ، حتی یک ریال بابت حق التدریس معلمان پرداخت نشده است . گفته می شود این در حالی است که تعداد قابل توجهی از معلمان بازنشسته از سرناچاری و به دلیل نیاز اقتصادی به تدریس مشغول هستند . شنیده می شود:تعدادی […]

شنیده می شود در حالی که ماه هشتم سال تحصیلی از نیمه گذشته است ، حتی یک ریال بابت حق التدریس معلمان پرداخت نشده است .

akhbarvizheh

گفته می شود این در حالی است که تعداد قابل توجهی از معلمان بازنشسته از سرناچاری و به دلیل نیاز اقتصادی به تدریس مشغول هستند .

شنیده می شود:تعدادی از این معلمان از شیراز به داریون می آیند و هزینه رفت و آمد پرداخت می کنند ولی بیش از هفت ماه است که حق التدریس خود را دریافت نکرده اند .