علی زارع| این عکس از آلبوم شخصی حاج ابراهیم جهانی است که قبل از انقلاب ثبت شده و جلسه ای مذهبی در منزل حاج علی بذرافکن(پدر روشن) را نشان می دهد.  این جلسات با حضور حبیب الله فصحت معلم معروف و دوست داشتنی تشکیل می شد. افراد حاضر در این عکس عبارتند از: ایستاده از […]

علی زارع|

این عکس از آلبوم شخصی حاج ابراهیم جهانی است که قبل از انقلاب ثبت شده و جلسه ای مذهبی در منزل حاج علی بذرافکن(پدر روشن) را نشان می دهد.

 این جلسات با حضور حبیب الله فصحت معلم معروف و دوست داشتنی تشکیل می شد.

ghadimi

افراد حاضر در این عکس عبارتند از:

ایستاده از چپ:1- احمدعلی شکری2-ابراهیم جهانی3-حبیب الله فصحت4-شیرزاد مددپور5-غلام فتوح آبادی6-ابراهیم بذرافکن فرزند خشنود7- فردی دودجی

نشسته از چپ: 1-محمدعلی شکری2-مرحوم قاسم کاشفی3-روشن بذرافکن فرزند حاج علی4-و5برادران حسینی اهل دودج