عیسی درویشی| دیروز صبحانه باسگ شریک شدیم با نسیم صبحگاهی بهار لطیف داریون ازخواب بیدار شدم برای خرید نان تازه از خانه زدم بیرون وارد کوچه شدم که با تماشای آب چشمه داریون که از برکت باران زمستانی جاری شده ومنظره زیبایی بوجود آورده می رفتم که ناگهان بوی تعفن مدفوع سگی ولگرد مجبورم کرد […]

عیسی درویشی|

دیروز صبحانه باسگ شریک شدیم با نسیم صبحگاهی بهار لطیف داریون ازخواب بیدار شدم برای خرید نان تازه از خانه زدم بیرون وارد کوچه شدم که با تماشای آب چشمه داریون که از برکت باران زمستانی جاری شده ومنظره زیبایی بوجود آورده می رفتم که ناگهان بوی تعفن مدفوع سگی ولگرد مجبورم کرد راهم راکج کرده ومسیرم راعوض کنم.

sagok

به نانوایی رسیدم و پس از خرید نان هوس خرید هندوانه کردم بس ازخرید خواستم پلاستیک نان رابردارم که دیدم سگی ولگرد سرش رابه داخل پلاستیک نان برده و با ولع خاصی نان ها رامی خورد. خودم را کنار کشیدم که مزاحمش نشوم ولی او فرارکرد.

صدایش هم زدم و گفتم بنیر و هندوانه هم هست ولی تحویل نگرفت و رفت!

  راستی مسؤول جمع آوری این سگ های ولگرد که تعدادشان هم درداریون کم نیست، کیست؟!