رضا خلف زاده| رنگ آمیزی ساختمان برخی از مدارس منطقه داریون با هماهنگی و پیگیری نمایندگی آموزش وپرورش داریون وبا حضور بسیج سازندگی حوزه مقاومت شهید فهمیده ناحیه 4 شیراز آغاز شد.

رضا خلف زاده|

رنگ آمیزی ساختمان برخی از مدارس منطقه داریون با هماهنگی و پیگیری نمایندگی آموزش وپرورش داریون وبا حضور بسیج سازندگی حوزه مقاومت شهید فهمیده ناحیه 4 شیراز آغاز شد.

basijmadares