خبرنگار:یوسف بذرافکن|   اردوی دو روزه اعضای پایگاه مقاومت مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون توسط عبدالرضا شکری فرمانده پایگاه مقاومت شهید مصطفی خمینی  برگزار شد.  

خبرنگار:یوسف بذرافکن|

 

اردوی دو روزه اعضای پایگاه مقاومت مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون توسط عبدالرضا شکری فرمانده پایگاه مقاومت شهید مصطفی خمینی  برگزار شد.

ordo