خبرگار:روح الله قربانی| روز گذشته مسابقه آشپزی در محل مصلای نماز جمعه برگزار و به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.

خبرگار:روح الله قربانی|

روز گذشته مسابقه آشپزی در محل مصلای نماز جمعه برگزار و به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.

ash