از نوجوانان نمازگزار که در 6ماهه اول سال جاری در نماز جماعت مسجد و نماز جمعه منطقه داریون و برنامه های فرهنگی حضور فعالی داشتند با اهدا هدایایی تقدیر شد. این مراسم به همت پایگاه مقاومت شهید سید مصطفی خمینی(ره) انجام شد.

از نوجوانان نمازگزار که در 6ماهه اول سال جاری در نماز جماعت مسجد و نماز جمعه منطقه داریون و برنامه های فرهنگی حضور فعالی داشتند با اهدا هدایایی تقدیر شد.

taghdir

این مراسم به همت پایگاه مقاومت شهید سید مصطفی خمینی(ره) انجام شد.