شنیده می شود:به گفته اولیاء کلاس اول شهر داریون . اکنون در مدارس شهر داریون یکی از کلاس های اول دبستان ۴۵ نفر دانش آموز دارد . از طرف دیگر ظاهرا وقتی میز و صندلی های مدارس ناحیه چهار شیراز نو می شود ، کهنه هایش سهم مدارس داریون می شود .

شنیده می شود:به گفته اولیاء کلاس اول شهر داریون . اکنون در مدارس شهر داریون یکی از کلاس های اول دبستان ۴۵ نفر دانش آموز دارد .

از طرف دیگر ظاهرا وقتی میز و صندلی های مدارس ناحیه چهار شیراز نو می شود ، کهنه هایش سهم مدارس داریون می شود .