جمع آوری کمک های مردم منطقه داریون برای زلزله زدگان استان کرمانشاه عکسها: علی مختاری

جمع آوری کمک های مردم منطقه داریون برای زلزله زدگان استان کرمانشاه

عکسها: علی مختاری