در ادامه به مرور چند عکس نسبتا قدیمی می پردازیم افتتاح اداره مخابرات داریون سال1370 ارسالی:نعمت الله رویین تن   دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهدای دیندارلوسال 1372 ارسالی:عباس کشاورزی

در ادامه به مرور چند عکس نسبتا قدیمی می پردازیم

افتتاح اداره مخابرات داریون سال1370

ارسالی:نعمت الله رویین تن

 

دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهدای دیندارلوسال 1372

ارسالی:عباس کشاورزی