داریون یکی از 1148شهر کشور ایران است .شهری کوچک که در مجاورت غولی به نام کلان شهر شیراز به حیات خود ادامه می دهد . صابر فتوح آبادی| نمی دانیم خوشحال باشیم یا ناراحت از اینکه سایه ی سنگین شیراز را در تارو پود داریون احساس می کنیم .شهر هستیم اما امکانات شهری مناسب نداریم […]

داریون یکی از 1148شهر کشور ایران است .شهری کوچک که در مجاورت غولی به نام کلان شهر شیراز به حیات خود ادامه می دهد .

صابر فتوح آبادی|

نمی دانیم خوشحال باشیم یا ناراحت از اینکه سایه ی سنگین شیراز را در تارو پود داریون احساس می کنیم .شهر هستیم اما امکانات شهری مناسب نداریم .حالت شهر شناخته شدن داریون حالت انشایی است که خوب نوشته شده اما دانش آموز آن را ننوشته است .متن ایرادی ندارد اما معلم نمی داند به چه کسی نمره بدهد.


شهرایده آل از نگاه شهروندان به معنای واگذاری مسئولیت اداره ی شهر به افراد منظم ،پاسخگو ،مسئولیت پذیر ودارای فعالیت کاملا شفاف است.
در شهر ایده آل ایرانیان منابع وفرصت ها به طور برابر میان افراد اجتماع توزیع می شوند .در این شهرها هیچ کس از روی اجبار مهاجرت نمی کند .همچنین منابع طبیعی همچون منابع آبی ومنابع معدنی وجنگل ها به نابودی کشیده نمی شوند .
شهر ایده آل ایرانیان شهرهای با اقتصاد باثبات ورشد فراگیر هستند .دراین شهرها هیچ کس از فقر وگرسنگی رنج نمی برد.نرخ بیکاری دراقتصاد آنها صفر است .

در شهر ایده آل ایرانیان از دانش متخصصان وهمچنین دیدگاه ها وتمایلات مردم در تصمیمات شهری بهره برده می شود.شهروندان در شهر ایده آل از اوضاع خوب اقتصادی وخانه های مناسب لذت می برند .براستی جایگاه ما کجاست ؟