انتباه ماه مبارک رمضان مربوط به منطقه داریون

ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان در ادامه انتباه این ماه عزیز مربوط به منطقه داریون را مشاهده می کنید.