ستاره امیری دانش آموز دختر ورزشکار داریونی که در مسابقات پرتاب وزنه آموزشگاه های فارس به مقام برتر دست یافت،پیام تشکری نوشته که در ادامه می خوانید:

اولین باری که برای شرکت در مسابقات دانش آموزی عازم شدم. که برگزارکننداموزش وپرورش ناحیه ۴شیرازبودندومسابقات بین آموزشگاههای ناحیه ۴بودومن ودوستانم ازاموزشگاه دخترانه فاطمیه داریون در مسابقات دوتیمی مقام دوم ناحیه راکسب کردیم.


درانفرادی موفق به کسب مقام اول ناحیه وثبت رکوردجدیدپرتاب وزنه شدم وازآنجابودکه باحمایت زارعی رییس نمایندگی اموزش وپرورش داریون و خلف زاده معاون تربیت بدنی و پرورشی که هماهنگ کننده تمرینات وپیگیرکارای من در ناحیه ۴بودندتوانستم زیرنظرمربیان باتجربه تمرینات حرفه ای راانجام دهم وبه حول قوه الهی در مسابقات استانی مقام اول پرتاب نیزه ررا به دست آورم.
وواقعاجادارد ااززحمات این عزیزان تشکرکنم که از هر لحاظ من را حمایت وتشویق کردندوهمچنین مدیر آموزشگاه دخترانه فاطمیه خانم بلاغی که همیشه من را تشویق وحمایت کردندومعلمین عزیزم که این در این مدت حمایتم کردند.
انشالله بتوانم به عنوان یک دختر داریونی برای این منطقه افتخارآفرین باشم .