این کتاب کاربردی به تازگی منتشر شده است.

کتاب اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل تالیف احمد زارع از (شهروندان داریونی) منتشر شد.