تصاویری از بزرگترین ماه گرفتگی قرن در داریون را مشاهده می کنید.

عکس:روح الله قربانی