عبدالرضا شکری فعال فرهنگی منطقه داریون بعد از یک دوره بیماری سخت به فعالیت های فرهنگی بازگشت . ای کاش قدر داشته هایمان را می دانستیم !

یوسف بذرافکن

ای کاش قدر داشته هایمان را می دانستیم !

عبدالرضا شکری