عاشورا یک روز نیست یک تاریخ است ، تاریخی سرخ از خون حسین بن علیه السلام و یاران وفادرش ! عاشورا ثمره قیامی خونین برعلیه ظلم و ستم است .

یوسف بذرافکن

عباس بن علی علیه السلام در عاشورا درس وفا و غیرت داد، حرریاحی درس توبه و بازگشت از خطا و اشتباه را آموخت . علی اکبر الگوی جوانان ، قاسم بن الحسن الگوی نوجوانان ، علی اصغر الگوی خردسالان و حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه الگوی کهن سالان شدند . آری عاشورا درسی برای همه زمان ها و همه مکان ها است و برای همین است که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. داریون در روز عاشورا قیافه ای دیگر به خود می گیرد .

هیئت ها عزاداری سرشار از شور و شعور پرچم علمدار کربلا را برپامی دارند و خردسالان سربند « یا علی اصغر » می بندند . آنچه در روز عاشورا دیده می شود را نمی توان از دریچه کوچک دوربین ها نشان داد .

عاشورا