یکی از کاربران داریون نما تصاویری از پارک شهرداری داریون ارسال کرده که از حال و روز نه چندان خوب این پارک خبر می دهد. احتمالا تصاویر خود گویا هستند.

البته ذکر این نکته هم لازم است که در وضعیت فعلی و کسر بودجه جایی مانند شهرداری وظیفه حفاظت از مکان هایی مانند پارک ها تنها بر عهده شهرداری نیست و در اصل بهترین حافظان اموال عمومی مردم هستند.

این چراغ برق ظاهرا در روز هم روشن است

نکته: داریون نما مانند همیشه آماده انعکاس و انتشار پاسخ احتمالی شهرداری داریون را در این زمینه دارد.