تصویر زمین فوتبال دیندارلو که در دل کوه قرار گرفته را مشاهده می کنید.