دیدن تصویری از بافت قدیم دودج منطقه داریون -که هنوز بخشی از مردم در آن زندگی می کنند- حالم را دگرگون کرد؛ بهتر بگویم حالم را گرفت.

غمگین شدم و سرخورده، هنوز بخشی از مردم منطقه ام در چنین شرایطی زندگی می کنند…
دیوارهای قدیمی که بخش هایی از آن کنده شده اند، سقف خطرناک خانه، درهای قدیمی ،عبور سیم برق یا تلفن از جایی خطرناک و…
به عنوان یک داریونی شرمنده شدم.کاش شرایطی فراهم شود که تنگ دستی و فقر ریشه کن شود،کاش….