بارندگی خوب باران طی چند روز گذشته باعث شد تا رودخانه خشک داریون هم جان بگیرد و جاری شود؛خدارا شکر…

رودخانه

عکس ها از:علیرضا درویشی