وقتی به سال دوم برداشت برسی ، تقریبا مطمئن می شوی که منطقه ی داریون قابلیت کشت زعفران را دارد.

کاظم شعبانی

زعفران بسیار کم آب است و در طول سال فقط یک بار آب می خواهد در این شرایط کم آبی یکی از بهترین ارقام کشاورزی محسوب می شود.
بهتر است کشاورزی منطقه به سمت این محصول گرایش پیدا کند.