درخت مهربانی در داریون که میزبان صدها لانه پرنده است

عکس از:امین گلستانی