یکی از شهروندان داریونی در خیابان فاطمیه(باسکول) برای مصون ماندن درخت از سرمای زمستان اینگونه از آن محافظت کرده است.

عکس از:روح الله قربانی