مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال محلات بخش مرکزی شیراز و با حضور نمایندگان ورزشی تیم های شرکت کننده از 6دهستان انجام گرفت که شهر داریون بخشی از میزبانی این مسابقات را بعهده دارد.

خبرنگار:علی مختاری

برنامه قرعه کشی بازیهای دهستان داریون:
در دهستان (داریون )۸تیم حضور دارند که در گروه اول تیم های فجردیندارلو،پاس داریون ،تربرجعفری و کوشک مولا و در گروه دوم تیم های امید داریون ،شهدای ایزدخواست، شهدای دودج وشهرداری داریون قرار دارند.
گفتنی است که تیم های اول و دوم این مسابقات به مرحله بعدی مسابقات فوتسال بخش مرکزی شیرازی راه پیدا خواهند کرد.