در اتفاقی عجیب که نسبت حادث شدن آن در سایر شورای شهرهای کشور نمی گویم بعید اما بسیار کم است دو عضو از 5 عضو شورای شهر داریون در کمتر از یک هفته کارشان به اتاق عمل کشید و خود را به تیغ جراحان سپردند.

به گزارش داریون نما عباس اسدی و هادی بداغی اعضای شورای اسلامی شهر داریون چندی پیش و در کمتر از یک هفته خود را به تیغ جراحان سپردند و البته هر دو نفر به سلامتی به خانه هایشان بازگشتند.
برای این دو عزیز و هچنین سایر بیماران آرزوی سلامتی کامل داریم.