جلیل زارع انتخابات مجلس و کاندیداهای آن در راستای وضعیت داریون را دستمایه طنز قرار داده که در ادامه می خوانید.

جلیل زارع

داریونی سیت بِسازُم، چِل ستون چِل پنجِره
جونُم، چل ستون چل پنجِره
بخشداری توش نشُونُم با یَراق و سلسله
جونُم، با یَراق و سلسله

داریونی، داریونی، رای تو مال منه
جونُم، رای تو مال منه
هر که رایش من نباشم، لاجرم او دشمنه
جونُم، لاجرم او دشمنه

دل می گه هُمبار نرو! لِفتِش نده، هَمَش بدو!
بدو، بدو، داریون خوبه! لایِ چرخ رقیبِت چوبه

کاندید مجلس کجایی؟ تو چرا آزرده ای؟
جونُم، تو چرا آزرده ای؟
داریونی رو ببینی، گوی و میدون بُرده ای
جونُم،گوی و میدون بُرده ای

آسمونت پر ستاره، شانس و اقبالِت بلند
جونُم، شانس و اقبالِت بلند
آی فلونی، آی بیساری، نومزادِ مجلس بخند
جونُم، نومزدِ مجلس بخند

دل می گه هُمبار نرو! لِفتِش نده، هَمَش بدو!
بدو، بدو، داریون خوبه! لایِ چرخ رقیبِت چوبه

داریونی سیت بسازُم، چِل ستون چِل پنجِره
جونُم، چِل ستون چِل پنجِره

شهرک صنعت بسازُم، توش سه چار تا کارخونه
جونُم توش سه چار تا کارخونه

داریونی،داریونی، اِلّا بِلّایی ت منم
جونُم اِلّا بِلّایی ت منم
جذب سرمایه ت منم و اشتغال زایی ت منم
جونُم، اشتغال زایی ت منم

دل می گه هُمبار نرو! لِفتِش نده، هَمَش بدو!
بدو، بدو، داریون خوبه! لایِ چرخ رقیبِت چوبه

سَر بالا کن، سَر بالا کن، تو چرا شرمنده ای؟
جونُم، تو چرا شرمنده ای؟
رای می ریزُم سیت تو صندوق ، کی میگه بازنده ای؟
جونُم کی میگه بازنده ای؟

سدِّ دورود زن پُر آبه، دلنوازی می کنه
جونُم،دلنوازی می کنه
میندازُم آبِش تو هفت بند، تا تو رو رازی کنه
جونُم، تا تو رو رازی کنه

دل می گه هُمبار نرو! لِفتِش نده، هَمَش بدو!
بدو، بدو، داریون خوبه! لایِ چرخ رقیبِت چوبه