عکس هایی از زمین فوتبال داریون را مشاهده می کنید همراه با یک نامه قدیمی مربوط به سال 1362 این زمین چه زمانی آماده می شود؟ شاید وقتی دیگر یا شاید هیچ وقت...!