درجامعه کسانی هستند که دغدغه ی مردم را دارند به مشکلات و معظلات جامعه می اندیشند ، خودشان را به رنج و عذاب می اندازند تا حرف مردم را به گوش مسئولین برسانند این قشر ، « خبرنگاران » هستند .

نوشته یوسف بذرافکن

دوربین و میکروفون را به دست می گیرند ، به همه جا سر می زنند ، پای دل نگرانی های مردم می نشینند و گاهی جان خود را به خطر می رسانند و حتی در جنگ و درگیری ها به خط مقدم می روند تا صحنه های حماسه را به تصویر بکشند .

خبرنگاران ناگفته ها را برای مردم بازگو می کنند ، پشت پرده ها را افشا می کنند ، زد و بند ها را برملا می کنند ، خبر نگاران در شادی و غم های مردم در کنار آنها است ، اشک ها و لبخند ها را به تصویر می کشد ، پیروزی ها و موفقیت ها را منعکس می کنندودر سختی ها و مشکلات با مردم همراه می شوند ، سراغ سیل زده گان ، جنگ زده گان و زلزله زدگان می روند . گرانی ها و دلنگرانی ها را بازگو می کنند و درد سر آن را به جان می خرند .

خبرنگاران پل ارتباط مردم با مسئولین و زبان گویای آنها هستند . این درحالی است که خودشان ده ها مشکل دارند و کمتر کسی به دغدغه ها آنها رسیدگی می کند .

روز خبرنگاررا به همه ی خبرنگاران عزیز تبریک می گوئیم .