در اثر سانحه تصادف در جاده شیراز- داریون متاسفانه سه نفر از همشهریان عزیزمان جانشان را از دست دادند.

به گزارش داریون نما در این سانحه  متاسفانه رضا قربانی فرزند امان،مادر رضا قربانی و همچنین همسر رضا قربانی، جانشان را از دست دادند.