تمام چسب زخم هايت را هم که بخرم باز نه زخمهاي من خوب مي شود نه زخمهاي تو …

تمام چسب زخم هايت را هم که بخرم باز نه زخمهاي من خوب مي شود نه زخمهاي تو …