آرزو می کنم وقتی اول مهر سال 93 فرا می رسد همه مدارس داریون از نعمت معلم برخوردار باشند.

آرزو می کنم ساعتهای میدان ورودی شهر داریون-اگر همچنان درست نشده اند- درست شوند و درست کار کنند.

آرزو می کنم جاده شیراز داریون به صورت کامل بهسازی شود.

آرزو می کنم وقتی اول مهر سال 93 فرا می رسد همه مدارس داریون از نعمت معلم برخوردار باشند.

آرزو می کنم زمین فوتبال داریون چمن کاری شود.

آرزو می کنم سالن ورزشی مناسبی در جای مناسبی حوالی شهر داریون ساخته شود.

آرزو می کنم بالاخره شهر داریون هم صاحب کلانتری شود.

آرزو می کنم …

بسم الله؛ بقیه اش را شما مخاطبان عزیز بنویسید.

آرزو می کنم….